Regulamin

Estimated read time 23 min read

REGULAMIN

Ostatnia aktualizacja 14 października 2022

ZGODA NA NASZE WARUNKI PRAWNE

Jesteśmy firmą zarejestrowaną w New Jersey, Stany Zjednoczone, Northvale, NJ 227X+PR.

Obsługujemy stronę internetową pvg2.com („Strona”), a także wszelkie inne powiązane produkty i usługi, które odnoszą się lub linkują do tych warunków prawnych („Warunki prawne”) (łącznie „Usługi”).

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem 12017841007, e-mailem na adres [email protected] lub pocztą na adres Northvale, NJ 227X+PR, Stany Zjednoczone.

Niniejsze Warunki Prawne stanowią prawnie wiążące porozumienie zawarte między Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ty”), dotyczące Twojego dostępu do Usług i korzystania z nich.

Zgadzasz się, że uzyskując dostęp do Usług, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich tych Warunków Prawnych.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI TYMI WARUNKAMI PRAWNYMI, WÓWCZAS WYRAŹNIE ZAKAZANE JEST KORZYSTANIE Z USŁUG I MUSISZ NATYCHMIAST ZAKOŃCZYĆ JEJ UŻYWANIE.

Poinformujemy Cię wcześniej o wszelkich zaplanowanych zmianach w Usługach, z których korzystasz.

Zmodyfikowane Warunki Prawne stają się skuteczne po ich opublikowaniu lub powiadomieniu o nich na adres [email protected], zgodnie z treścią wiadomości e-mail.

Kontynuując korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmodyfikowanych warunków.

Usługi są przeznaczone dla użytkowników, którzy ukończyli co najmniej 13 lat.

Wszyscy użytkownicy, którzy są niepełnoletni w jurysdykcji, w której mieszkają (zazwyczaj poniżej 18 roku życia), muszą mieć zgodę i być bezpośrednio nadzorowani przez swojego rodzica lub opiekuna prawnego podczas korzystania z Usług.

Jeśli jesteś niepełnoletni, musisz mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na te Warunki Prawne przed skorzystaniem z Usług.

Zalecamy wydrukowanie kopii tych Warunków Prawnych dla własnych potrzeb.

SPIS TREŚCI

 1. NASZE USŁUGI
 2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 3. DEKLARACJE UŻYTKOWNIKA
 4. DZIAŁALNOŚĆ ZABRONIONA
 5. WKŁADY UŻYTKOWNIKÓW
 6. LICENCJA DLA WKŁADÓW
 7. STRONY TRZECICH I ICH TREŚCI
 8. REKLAMODAWCY
 9. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 11. TERMIN I ZAKOŃCZENIE

NASZE USŁUGI Informacje udostępniane podczas korzystania z Usług nie są przeznaczone do dystrybucji ani użytku przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub użytkowanie byłyby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które poddałyby nas jakimkolwiek wymogom rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju.

W związku z tym osoby, które decydują się na korzystanie z Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są wyłącznie odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów, jeśli i o ile przepisy lokalne są stosowne.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nasza własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszych Usługach, w tym wszystkich źródeł kodu, baz danych, funkcji, oprogramowania, projektów stron internetowych, dźwięku, wideo, tekstu, fotografii i grafiki w Usługach (łącznie „Treść”) oraz znaków towarowych, znaków usług i logo zawartych w nich („Znaki”).

Nasza Treść i Znaki są chronione przez prawa autorskie i prawa do znaków towarowych (oraz różne inne prawa własności intelektualnej i prawa przeciwdziałające nieuczciwej konkurencji) oraz traktaty w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Treść i Znaki są dostarczane w Usługach lub przez Usługi „TAK JAK SĄ” wyłącznie do Twojego osobistego, niekomercyjnego użytku lub wewnętrznego celu biznesowego.

Twoje korzystanie z naszych Usług

Z zastrzeżeniem przestrzegania tych Warunków prawnych, w tym sekcji „DZIAŁALNOŚĆ ZABRONIONA” poniżej, udzielamy Ci nieekskluzywnej, niezbywalnej, odwoływalnej licencji na:

dostęp do Usług; oraz pobranie lub wydrukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskałeś odpowiedni dostęp, wyłącznie do Twojego osobistego, niekomercyjnego użytku lub wewnętrznego celu biznesowego.

Oprócz tego, co jest określone w tej sekcji lub gdzie indziej w naszych Warunkach prawnych, żadna część Usług oraz żadna Treść lub Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, republikowane, przesyłane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane w jakimkolwiek celu komercyjnym, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Jeśli chcesz korzystać z Usług, Treści lub Znaków inaczej niż określono w tej sekcji lub gdzie indziej w naszych Warunkach prawnych, skieruj swoją prośbę do:

[email protected].

Jeśli kiedykolwiek udzielisz nam zgody na publikację, reprodukcję lub publiczne wyświetlanie dowolnej części naszych Usług lub Treści, musisz zidentyfikować nas jako właścicieli lub licencjobiorców Usług, Treści lub Znaków i zapewnić, że wszelkie prawa autorskie lub własnościowe są widoczne lub widoczne przy publikowaniu, reprodukowaniu lub wyświetlaniu naszej Treści.

Zastrzegamy sobie wszystkie prawa nieudzielone wyraźnie Tobie w Usługach, Treści i Znakach.

Jakiekolwiek naruszenie tych Praw własności intelektualnej będzie stanowić istotne naruszenie naszych Warunków prawnych, a Twoje prawo do korzystania z naszych Usług zostanie natychmiast zakończone.


Mam nadzieję, że to pomogло!

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzeby, daj mi znać!

Twoje zgłoszenia i wkłady

Przeczytaj uważnie tę sekcję oraz sekcję „ZABRONIONE DZIAŁANIA”, zanim zaczniesz korzystać z naszych usług, aby zrozumieć (a) prawa, które nam udzielasz oraz (b) obowiązki, które na Ciebie ciążą, kiedy publikujesz lub przesyłasz jakiekolwiek treści za pośrednictwem Usług.

Zgłoszenia: Wysyłając nam bezpośrednio jakiekolwiek pytanie, komentarz, sugestię, pomysł, opinię lub inne informacje dotyczące Usług („Zgłoszenia”), zgadzasz się przekazać nam wszystkie prawa własności intelektualnej do takiego Zgłoszenia.

Zgadzasz się, że będziemy właścicielami tego Zgłoszenia i będziemy uprawnieni do jego nieograniczonego użytkowania i rozpowszechniania w dowolnym legalnym celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub wynagrodzenia dla Ciebie.

Wkłady: Usługi mogą zachęcać Cię do czatowania, wniesienia wkładu lub uczestnictwa w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, podczas których możesz tworzyć, składać, publikować, wyświetlać, przesyłać, rozpowszechniać lub nadawać treści i materiały do nas lub za pośrednictwem Usług, w tym między innymi tekst, pisma, wideo, audio, zdjęcia, muzyka, grafika, komentarze, recenzje, sugestie ocen, informacje osobiste lub inne materiały („Wkłady”).

Każde Zgłoszenie, które jest publicznie publikowane, będzie również traktowane jako Wkład.

Rozumiesz, że Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług i możliwe do wyświetlenia na stronach internetowych stron trzecich.

Kiedy publikujesz Wkłady, udzielasz nam licencji (w tym używania Twojego imienia, znaków towarowych i logo): Publikując jakiekolwiek Wkłady, udzielasz nam nieograniczonej, nieograniczonej, nieodwołalnej, wiecznej, niewyłącznej, przenaszalnej, wolnej od tantiem, w pełni opłaconej, globalnej licencji na: używanie, kopiowanie, reprodukowanie, dystrybucję, sprzedaż, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, zmienianie tytułu, przechowywanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, przekształcanie, tłumaczenie, cytowanie (w całości lub w części) i wykorzystywanie Twoich Wkładów (w tym, bez ograniczeń, Twój obraz, imię i głos) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, przygotowywanie prac pochodnych lub włączanie do innych prac Twoich Wkładów oraz sublicencjonowanie licencji udzielonych w tej sekcji.

Nasze korzystanie i dystrybucja może odbywać się w dowolnych formatach mediów i przez dowolne kanały mediowe.

Ta licencja obejmuje nasze korzystanie z Twojego imienia, nazwy firmy i nazwy franczyzy, w miarę potrzeb, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usług, nazw handlowych, logo oraz Twoich osobistych i komercyjnych obrazów, które dostarczasz.

Jesteś odpowiedzialny za to, co publikujesz lub przesyłasz: Wysyłając nam Zgłoszenia i/lub publikując Wkłady za pośrednictwem dowolnej części Usług lub udostępniając Wkłady za pośrednictwem Usług, łącząc swoje konto w Usługach z dowolnym z Twoich kont w mediach społecznościowych, potwierdzasz:

że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi „ZABRONIONYMI DZIAŁANIAMI” i nie będziesz publikować, wysyłać, publikować, przesyłać ani transmitować przez Usługi żadnych Zgłoszeń ani publikować żadnych Wkładów, które są nielegalne, dręczące, nienawistne, szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne, prześladujące, obraźliwe, dyskryminujące, groźne dla jakiejkolwiek osoby lub grupy, seksualnie wyraźne, fałszywe, niedokładne, oszukańcze lub wprowadzające w błąd; w miarę dozwolonej przez obowiązujące prawo, rezygnujesz z wszelkich i jakichkolwiek praw moralnych do takiego Zgłoszenia i/lub Wkładu; gwarantujesz, że każde takie Zgłoszenie i/lub Wkłady są oryginalne dla Ciebie lub że masz niezbędne prawa i licencje do przesyłania takich Zgłoszeń i/lub Wkładów oraz że masz pełne uprawnienia do udzielen

Jeśli usuniemy lub zmienimy jakiekolwiek z tych Przyczynków, możemy również zawiesić lub dezaktywować Twoje konto i zgłosić Cię do odpowiednich władz.

REPREZENTACJE UŻYTKOWNIKA Korzystając z Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać tych Warunków Prawnych; (2) nie masz mniej niż 13 lat; (3) nie jesteś nieletni w jurysdykcji, w której mieszkasz, lub jeśli jesteś nieletni, uzyskałeś pozwolenie rodziców na korzystanie z Usług; (4) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Usług w sposób zautomatyzowany ani nie-ludzki, czy to przez bota, skrypt, czy inaczej; (5) nie będziesz korzystać z Usług w celach nielegalnych lub nieautoryzowanych; oraz (6) Twoje korzystanie z Usług nie naruszy obowiązującego prawa ani regulacji.

Jeśli dostarczysz informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zakończyć Twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Usług (lub ich części).

ZAKAZANE DZIAŁANIA Nie możesz uzyskiwać dostępu ani korzystać z Usług w innym celu niż ten, do którego udostępniamy Usługi.

Usługi nie mogą być używane w związku z działalnością komercyjną, chyba że jest ona przez nas wyraźnie zatwierdzona lub zaakceptowana.

Jako użytkownik Usług zgadzasz się nie:

 • Systematycznie pobierać danych lub innych treści z Usług w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio czy pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas.
 • Oszukiwać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza próbując dowiedzieć się wrażliwych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 • (…) (Ze względu na długość tekstu, niektóre punkty zostały pominięte).
 • Używać Usług w ramach jakiejkolwiek próby konkurowania z nami lub w inny sposób korzystać z Usług i/lub Treści w celu generowania przychodów lub działalności komercyjnej.

WKŁAD UŻYTKOWNIKA Usługi mogą zapraszać Cię do czatowania, przyczyniania się lub uczestniczenia w blogach, forach internetowych i innych funkcjonalnościach oraz mogą dawać Ci możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub w ramach Usług, w tym, ale nie wyłącznie, tekstu, pisma, wideo, dźwięku, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii, informacji osobistych lub innego materiału (łącznie „Przyczynki”).

Przyczynki mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług oraz przez strony trzecie.

W związku z tym wszelkie Przyczynki, które przekazujesz, mogą być traktowane jako niesconfidencjonalne i niebędące własnością.

Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Przyczynki, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:

Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub prezentacja oraz dostęp, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym, ale nie ograniczając się do, praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani praw moralnych żadnej strony trzeciej. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i uprawnienia do korzystania oraz upoważniasz nas, Usługi i innych użytkowników Usług do korzystania z Twoich Wkładów w sposób przewidziany przez Usługi i niniejsze Warunki prawne.

Masz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej i każdej rozpoznawalnej osoby w Twoich Wkładach na użycie nazwy lub wizerunku każdej takiej rozpoznawalnej osoby, aby umożliwić włączenie i korzystanie z Twoich Wkładów w sposób przewidziany przez Usługi i niniejsze Warunki prawne.

Twoje Wkłady nie są fałszywe, nieścisłe ani mylące.

Twoje Wkłady nie są nieproszonymi lub nieautoryzowanymi reklamami, materiałami promocyjnymi, schematami piramidy, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami ani innymi formami solicytacji.

Twoje Wkłady nie są obsceniczne, wulgarne, obsceniczne, brudne, gwałtowne, nękanie, zniesławiające, oszczercze ani w inny sposób niewłaściwe (jak ustaliliśmy).

Twoje Wkłady nie wyśmiewają, nie naśmiewają się, nie uwłaczają, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.

Twoje Wkłady nie są używane do nękania ani grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) innej osoby i do promowania przemocy wobec konkretnej osoby lub klasy osób.

Twoje Wkłady nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji ani zasad.

Twoje Wkłady nie naruszają prywatności ani praw do wizerunku żadnej strony trzeciej.

Twoje Wkłady nie naruszają obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani innych przepisów mających na celu ochronę zdrowia lub dobrostanu nieletnich.

Twoje Wkłady nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi czy niepełnosprawnością fizyczną.

Twoje Wkłady nie naruszają w żaden inny sposób ani nie linkują do materiału naruszającego jakiekolwiek postanowienie tych Warunków prawnych, jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lub regulacje.

Jakiekolwiek korzystanie z Usług w naruszeniu powyższego narusza te Warunki prawne i może skutkować, między innymi, zakończeniem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Usług.

LICENCJA NA WKŁAD Wysyłając swoje Wkłady do dowolnej części Usług, automatycznie przyznajesz, a także oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo przyznać nam nieograniczone, nieograniczone, nieodwołalne, wieczne, niewyłączne, przenaszalne, royalty-free, w pełni opłacone, globalne prawo i licencję na hostowanie, korzystanie, kopiowanie, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, nadtytułowanie, archiwizowanie, przechowywanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, reformatowanie, tłumaczenie, przesyłanie, fragmenty (w całości lub częściowo) oraz dystrybucję takich Wkładów (w tym, bez ograniczenia, Twojego wizerunku i głosu) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym czy innym, oraz przygotowywanie prac pochodnych lub włączanie do innych prac takich Wkładów, oraz udzielanie i autoryzowanie sublicencji z powyższego.

Użycie i dystrybucja mogą mieć miejsce w dowolnych formatach multimedialnych i przez dowolne kanały medialne.

Ta licencja będzie miała zastosowanie do każdej formy, mediów lub technologii obecnie znanej lub opracowanej w przyszłości, i obejmuje nasze korzystanie z Twojego imienia, nazwy firmy i nazwy franczyzy, w miarę potrzeb, oraz wszelkie znaki towarowe, znaki usług, nazwy handlowe, logo oraz prywatne i komercyjne obrazy dostarczone przez Ciebie.

Rezygnujesz z wszelkich praw moralnych w swoich Wkładach, i gwarantujesz, że prawa moralne nie zostały w inny sposób postawione w Twoich Wkładach.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów.

Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub przed

Dodatkowo, zobowiązujesz się, aby nas uwolnić od wszelkich strat poniesionych przez ciebie lub szkód wyrządzonych ci w związku z jakąkolwiek Treścią Trzeciej Strony lub jakimkolwiek kontaktem ze Stronami Trzecimi.

REKLAMODAWCY Zezwalamy reklamodawcom na wyświetlanie swoich reklam i innych informacji w określonych miejscach Usług, takich jak reklamy boczne czy banery.

Dostarczamy jedynie przestrzeń do umieszczania takich reklam, i nie mamy żadnego innego związku z reklamodawcami.

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI Zastrzegamy sobie prawo, lecz nie obowiązek, do: (1) monitorowania Usług pod kątem naruszeń tych Warunków Prawnych; (2) podejmowania odpowiednich działań prawnych przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub te Warunki Prawne, w tym między innymi zgłaszania takiego użytkownika odpowiednim służbom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub dezaktywacji (o ile technicznie to możliwe) każdej z twoich Wkładów lub ich części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, notyfikacji lub odpowiedzialności, usunięcia z Usług lub innej dezaktywacji wszystkich plików i treści, które są zbyt duże lub w jakikolwiek sposób obciążają nasze systemy; oraz (5) zarządzania Usługami w sposób mający na celu ochronę naszych praw i mienia oraz umożliwienie prawidłowego funkcjonowania Usług.

POLITYKA PRYWATNOŚCI Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności: https://pvg2.com/privacy-policy-2/.

Korzystając z Usług, zgadzasz się na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności, która jest częścią tych Warunków Prawnych.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że Usługi są hostowane w Estonii.

Jeżeli korzystasz z Usług z jakiegokolwiek innego regionu świata, w którym obowiązują prawa lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, używania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w Estonii, to poprzez kontynuowanie korzystania z Usług przekazujesz swoje dane do Estonii i wyraźnie zgadzasz się na przekazanie i przetwarzanie twoich danych w Estonii.

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ZAKOŃCZENIE Te Warunki Prawne obowiązują tak długo, jak korzystasz z Usług.

BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ TYCH WARUNKÓW PRAWNYCH, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA I BEZ ZGŁOSZENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMÓWIENIA DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z USŁUG (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) KAŻDEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK DEKLARACJI, GWARANCJI LUB PRZYRZECZENIA ZAWARTYCH W TYCH WARUNKACH PRAWNYCH LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI.

MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ TWOJE KORZYSTANIE LUB UDZIAŁ W USŁUGACH LUB USUNĄĆ JAKĄKOLWIEK TREŚĆ LUB INFORMACJE, KTÓRE UMIEŚCIŁEŚ W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, W NASZYM WYŁĄCZNYM UZNANIU.

Jeżeli zakończymy lub zawiesimy twoje konto z jakiegokolwiek powodu, nie masz prawa do rejestrowania się i tworzenia nowego konta na twoje imię, fałszywe lub wypożyczone imię, lub imię jakiejś trzeciej strony, nawet jeżeli działasz w imieniu tej trzeciej strony.

W dodatku do zakończenia lub zawieszenia twojego konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi do poszukiwania środków cywilnych, karnych i środków zapobiegawczych.

MODYFIKACJE I PRZERWY Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia treści Usług w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia.

Jednakże nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji w naszych Usługach.

Nie będziemy odpowiedzialni wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony za żadne modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie

Ograniczenia

Strony zgadzają się, że każda arbitraż ma dotyczyć tylko sporu między stronami indywidualnie.

W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) żaden arbitraż nie zostanie połączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do rozstrzygania sporu w oparciu o zbiorową akcję sądową ani do korzystania z procedur zbiorowych; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wniesienia sporu w rzekomej reprezentatywnej roli w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

Wyjątki od negocjacji nieformalnych i arbitrażu

Strony zgadzają się, że następujące spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym negocjacji nieformalnych i wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie spory dotyczące egzekwowania, ochrony lub ważności dowolnych praw własności intelektualnej Strony; (b) każdy spór związany z lub wynikający z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieautoryzowanego użycia; oraz (c) każdy roszczenie o zastosowanie środków tymczasowych.

Jeżeli to postanowienie zostanie uznane za nielegalne lub nieważne, żadna ze stron nie zdecyduje się rozstrzygać żadnego sporu, który wpada w zakres tej części postanowienia uznanej za nielegalną lub nieważną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd o właściwej jurysdykcji z sądów wymienionych dla jurysdykcji powyżej, a Strony zgadzają się poddać jurysdykcji tego sądu.

KOREKTY

Na Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje.

Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Usługach w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Zrzeczenie się

Usługi są dostarczane na zasadach „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności”.

Zgadzasz się, że korzystanie z Usług będzie odbywało się na Twoje wyłączne ryzyko.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z Usługami i ich użyciem, w tym, bez ograniczenia, dorozumianych gwarancji handlowości, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.

Nie udzielamy żadnych gwarancji ani deklaracji dotyczących dokładności lub kompletności treści Usług lub treści jakichkolwiek stron internetowych lub aplikacji mobilnych powiązanych z Usługami, i nie ponosimy odpowiedzialności za (1) błędy, pomyłki lub nieścisłości treści i materiałów, (2) obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia, jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z dostępu do i korzystania z Usług, (3) jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do lub korzystanie z naszych zabezpieczonych serwerów i/lub wszelkich informacji osobistych i/lub finansowych tam przechowywanych, (4) jakiekolwiek przerwanie lub zaprzestanie transmisji do lub z Usług, (5) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie lub podobne, które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem Usług przez jakąkolwiek stronę trzecią, i/lub (6) wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści i materiałach lub za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z treści opublikowanych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Usług.

Nie gwarantujemy, polecamy, gwarantujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za żaden produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną przez stronę trzecią za pośrednictwem Usług, jakąkolwiek stronę internetową powiązaną z hiperłączem, ani jakąkolwiek stronę internetową lub aplikację mobilną prezentowaną w jakiejkolwiek reklamie banerowej, i nie będziemy stroną ani w żaden sposób odpowiedzialni za monitorowanie jakiejkolwiek transakcji między Tobą a dostawcami produktów lub usług stron trzecich.

Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego środka lub w dowolnym środowisku, powinieneś stosować się do swojego najlepszego osądu i zachować ostrożność, gdzie to właściwe.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku my ani nasi dyrektorzy, pracownicy lub agenci nie będziemy odpowiedzialni wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, szczególne lub karne, w tym utracone zyski, utracony dochód, utratę danych lub inne szkody wynikające z korzystania z Usług, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości takich szkód.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgadzasz się bronić, zwolnić z odpowiedzialności i ochronić nas, w tym nasze spółki zależne, afiliowane oraz wszystkich naszych odpowiednich ur

DANE UŻYTKOWNIKA Będziemy przechowywać pewne dane, które przesyłasz do Usług w celu zarządzania wydajnością Usług oraz dane dotyczące Twojego korzystania z Usług.

Mimo regularnych kopii zapasowych danych, jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie dane, które przesyłasz lub które dotyczą dowolnej aktywności, którą podjąłeś korzystając z Usług.

Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, i niniejszym rezygnujesz z wszelkich roszczeń wobec nas wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia danych.

ELEKTRONICZNE KOMUNIKATY, TRANSAKCJE I PODPISY Odwiedzanie Usług, wysyłanie do nas e-maili oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną.

Wyrażasz zgodę na odbieranie komunikatów elektronicznych, i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia oraz inne komunikaty, które dostarczamy Ci elektronicznie, za pośrednictwem e-maila lub w Usługach, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja była na piśmie.

NINIEJSZYM WYRAŻASZ ZGODĘ NA UŻYCIE ELEKTRONICZNYCH PODPISÓW, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNĄ DOSTAWĘ POWIADOMIEŃ, POLITYK I ZAPISÓW TRANSAKCJI INICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG.

Rezygnujesz z wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek przepisów, regulacji, zasad, rozporządzeń czy innych praw w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania dokumentów nieelektronicznych, lub płatności lub przyznawania kredytów innym środkiem niż elektroniczny.

RÓŻNE Niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie polityki czy zasady operacyjne opublikowane przez nas w Usługach lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami.

Niewykorzystanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia tych Warunków Prawnych nie będzie działać jako rezygnacja z takiego prawa lub postanowienia.

Te Warunki Prawne działają w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Możemy w każdym czasie przenieść wszystkie lub część naszych praw i zobowiązań na innych.

Nie będziemy odpowiedzialni ani zobowiązani do odszkodowania za jakąkolwiek utratę, szkodę, opóźnienie lub niepowodzenie działania spowodowane przyczyną poza naszą rozsądną kontrolą.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia tych Warunków Prawnych zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia jest uważane za oddzielne od tych Warunków Prawnych i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Nie istnieje wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, stosunek pracy ani związek agencyjny między Tobą a nami w wyniku tych Warunków Prawnych lub korzystania z Usług.

Zgadzasz się, że te Warunki Prawne nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia.

Niniejszym rezygnujesz z wszelkich obron opartych na elektronicznej formie tych Warunków Prawnych i braku podpisu przez strony mających je wykonać.

Note: Legal documents can be complex, and a direct translation might not fully capture the original intent or be compliant with local laws.

It’s recommended to consult with a Polish lawyer to ensure the translated text meets legal standards in Poland.